Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Dr. Pór Ferenc plasztikai sebész szakorvos (továbbiakban: „Szolgáltató”) szolgáltató, mint adatkezelő a  www.perfectform.hu   (továbbiakban: „Weboldal”) működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A Szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

 

Név / cégnév: Perfect-Form Kft.
Képviselő: Dr. Pór Ferenc
Székhely: 2096 Üröm, Huszár utca 27. A ép.
Adószám: 13651280-1-13
Cégjegyzékszám: 13 09 121790
Weboldal megnevezése, címe (aldomaineket beleértve): www.perfectform.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: www.perfectform.hu

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25. napjától visszavonásig tart. Az adatkezelési szabályzat módosulása esetén a legfrissebb verzió folyamatosan felöltésre kerül, így mindig a honlapon közzétett szabályzat az irányadó.
A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

Fogalommeghatározások

GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelés irányelvei

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Adatfeldolgozók

A Társaság üzleti tevékenységének elősegítésére, valamint a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása érdekében, az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása érdekében, a szoftver biztonságos működtetésének szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján adatfeldolgozót vehet igénybe.

1. Ajánlatkérés

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

 • név*
 • telefonszám*
 • e-mail cím*

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi adatait az Adatkezelő részére.
 2. Az Adatkezelő az érintett ajánlatkérésére megfelelő ajánlatot dolgoz ki, vagy ha az ajánlatadáshoz szükséges információ beszerzése, az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép és az információ birtokában dolgozza ki az ajánlatot, majd azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az ajánlatkérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.
 3. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az ajánlatkérés során megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy az ajánlatot pontosítsák, vagy hogy az érintett megrendelését megerősíthesse.

2. Időpontfoglalás

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől időpontot kérjenek, amely során igénybe veszik az Adatkezelő szolgáltatásait.

Az időpontfoglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait meghatározott időpontban igénybe kívánja venni, ezért adatinak megadásával időpontot foglal.

A kezelt adatok köre:

 • név
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • szolgáltatás részletei
 • időpont

Az adatkezelés célja az érintett számára a szolgáltatás igénybevételéhez időpont biztosítása és kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 1. Az érintett személyesen, telefonon, e-mail-en és a weboldalon, valamint a vonatkozó közösségi (Facebook) oldalon, és/vagy további más módon, vagy fórumon keresztül egyeztethet az Adatkezelő Munkatársával az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás(ok) igénybevételének időpontjáról/időpontjairól.
 2. Adatkezelő részére a weboldalon keresztül megadott adatok email-ben jutnak el.
 3. Az Adatkezelő Munkatársa az időpontfoglalás során az Adatkezelő számára feltárt adatokat elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papíralapon rögzíti és a lefoglalt időpontot az érintett felé szóban és/vagy írásban megerősíti.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az időpont esetleges elmaradásáról tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

3. Megállapodások megkötésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő a beavatkozások feltételeként az érintettet a vonatkozó jogszabályok, különösen az 1997. évi CLIV törvény alapján, tájékoztatja. A tájékoztatás megértését, elfogadását, valamint a beavatkozás elvégzését az Adatkezelő az érintettel történő megállapodás megkötésétől teszi függővé.

 A korábban megfogalmazottaknak megfelelően, érintett egészségügyi adatait, dokumentációját önkéntesen adja át, továbbá érintett a vizsgálatokhoz önkéntesen járul hozzá, és a beavatkozásról szóló megállapodáshoz önkéntesen járul hozzá.

 Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére.

 Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

 • név
 • anyja neve
 • születési helye, ideje
 • lakcíme
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • TAJ szám (receptíráshoz szükséges)
 • korábban rögzített egészségügyi adat/dokumentáció

 Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 1. Adatkezelő a jogszabályoknak megfelelően tájékoztatja az érintettet a beavatkozásról, kockázatairól, egyebekről.
 2. Érintett, saját belátása alapján, befolyásmentesen, önkéntesen dönt az Adatkezelő egészségügyi szolgáltatásának/szolgáltatásainak igénybevételéről. Amennyiben igénybe kívánja venni azt/azokat, úgy a fenti adatainak megadásával megállapodást köt az Adatkezelővel.
 3. A megállapodást, az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges egészségügyi adatokkal, dokumentációval együtt, az Adatkezelő kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben vagy papír alapon letárolja.
 4. Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek teljesítésére kiemelt figyelmet fordít az egészségügyi adatok vonatkozásában.

 A fentieknek megfelelően, az adatkezelésre alkalmazni kell az egészségügyi adatokkal, dokumentációkkal kapcsolatos adatkezelés során meghatározottakat is.

4. Egészségi állapottal, egészségügyi adatokkal, dokumentációval kapcsolatos adatkezelés

Érintett korábbi és aktuális egészségügyi adatait, egészségügyi dokumentációt feltárhatja az Adatkezelő számára Adatkezelő tájékoztatása és a későbbi beavatkozás pontosításának céljával, valamint Adatkezelő az érintettek vizsgálata során egészségügyi adatokat, egészségügyi dokumentációt vesz fel, tárol, rögzít, kezel.

Az egészségügyi adatok, dokumentációk felvétele a kezelés része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően mely egészségügyi adat felvétele, tárolása szükséges.

Érintett egészségügyi adatait, dokumentációját önkéntesen adja át, továbbá érintett a vizsgálatokhoz önkéntesen járul hozzá.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő részére egészségügyi adatait, dokumentációját átadja, vagy vizsgálathoz előzetesen hozzájárul, amelynek eredménye az egészségügyi adat vagy dokumentáció.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

 • név
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • egészségügyi adat/dokumentáció.

 Az adatkezelés közvetlen célja az érintett azonosítása, annak alátámasztása, hogy Adatkezelő mely egészségügyi szolgáltatása megfelelő az érintett számára, ajánlat nyújtása, az érintett kérdéseinek megválaszolása és kapcsolattartás. Az adatkezelés célja továbbá a kiválasztott kezelés biztonságos és szakszerű biztosítása az érintett számára.

Az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges egészségügyi adatokat az orvos, valamint az érintett kezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, így az asszisztens, a kezelést végző orvos utasításának megfelelően, valamint a feladatai ellátásához szükséges mértékben kezelhet.

Egyéb, egészségügyi adatokkal, dokumentációval kapcsolatos garanciális szabályok, amelyeket Adatkezelő messzemenőkig betart:

 • Amennyiben az érintett önkéntes hozzájárulása alapján az Adatkezelő tudomására jut egészségügyi adat, úgy azok kezelését az Adatkezelő a 2011. évi CXII. törvényben és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli a következők szerint:
  • Az egészségügyi dokumentációt és egészségügyi adatot a 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig,
  • a zárójelentést legalább 50 évig,
  • a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig,
  • a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell az Adatkezelőnek megőriznie.
 • Adatkezelő kizárólag a legszükségesebb egészségügyi adatokat veszi fel, de az érintett természetesen ennél bővebb adatokat fedhet fel a számára, amelyeket is megtartani köteles.
 • Adatkezelő és a képviseletében eljáró Munkatárs a tudomására jutott orvosi titkot köteles megtartani.
 • Egészségügyi adatokat adatfeldolgozó számára az Adatkezelő nem ad át.
 • Egészségügyi adatokat, dokumentációt kizárólag abban az esetben továbbít,
  • ha érintett a továbbításhoz kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult a továbbítás címzettjének tudatában; vagy
  • életveszély esetén, vagy
  • ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség.
 • Érintett jogosult tájékoztatást kapni a kezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról másolatot kaphat.
 • A fent nevezett tájékoztatás joga az érintett ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személyt, az érintett ellátásának befejezését követően az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személyt is megilleti.

Adatkezelő és Munkatárs mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha

 • az egészségügyi és személyazonosító adat továbbításához az érintett, illetve törvényes képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint
 • az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 1. Adatkezelő lehetőséget teremt arra, hogy az érintett egészségügyi adatokat, egészségügyi dokumentációt osszon meg az Adatkezelővel, valamint érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján az érintettet megvizsgálja, amelynek eredményeképpen létrejön az egészségügyi adat, dokumentáció.
 2. Az egészségügyi adatokat, dokumentációt az Adatkezelő kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben vagy papír alapon letárolja, ha az egészségügyi adatok, dokumentáció tárolása feltétlenül szükséges.
 3. Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek teljesítésére kiemelt figyelmet fordít az egészségügyi adatok vonatkozásában.

5. Érintett beleegyezésével az érintettről - a szolgáltatás igénybevétele során - készített képek, videofelvételek, hangfelvételek

Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak messzemenő betartása mellett, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával hozza létre és teszi azt/azokat közzé a weboldalán és/vagy Adatkezelő közösségi oldalán, betartva az érintett hozzájárulásában meghatározottakat.

A nevezett adatkezelés kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, határozott hozzájárulás esetén valósulhat meg.

A kezelt adatok köre:

 • érintettel készült hangfelvétel
 • érintett arcképmása
 • érintettről készült egyéb képfelvétel, ideértve a videófelvételt, amelyről az érintett felismerhető.

Adatkezelés célja az érintettről az érintett beleegyezésével készített hang-, kép- és videofelvételek az érintett hozzájárulását követő, az adatkezelő weboldalán vagy közösségi oldalán történő közzététele és így az adatkezelő marketingje.

Adatkezelő kijelenti, érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben az elkészített hang-, kép- és videófelvételről az érintett felismerhető, úgy az adat személyes adatnak minősül és annak kezelésére a következő szabályok irányadóak:

 • Amennyiben érintett az adatról felismerhető, úgy előzetes hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akár a weboldalra, vagy a közösségi oldalra feltöltés előtt, akár a feltöltést követően (törlési igény).
 • Adatkezelő a törlési igény kézhezvételét követően azonnal köteles megtenni az adat eltávolítását szolgáló lépéseket.

 

Az érintettekről készült adatokkal kapcsolatos adatkezelésről az info@perfectform.hu e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. A weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az adatállományból történő törlés, vagy zárolás szintén itt kérhető.

6. Weboldal

Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrált felhasználói.

A weboldal szerkezete, külalakja, illetve az azon megjelenő valamennyi tartalom (logó, kép, szöveg, grafika, adat és információ) szerzői jogi védelem, illetve védjegyoltalom alatt áll. Ezek jogosulatlan, üzleti, illetve kereskedelmi célú felhasználása jogszabályba ütközik. Bármilyen jellegű felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulásával, illetve a forrás feltüntetésével történhet.

A weboldal mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. A weboldalon megismerhetőek a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásai. A weboldalon elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják és semmilyen módon nem kötik a Szolgáltatót. A weboldalon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának. A weboldalon lévő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A weboldal látogatásával Ön tudomásul veszi, hogy a weboldalról vagy a weboldalon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját felelősségére történik.

A weboldalon történő adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelésre a weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Amennyiben a weboldalon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (úgy, mint pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, stb.) ad meg, azokat a Szolgáltató kezeli.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – amennyiben törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetében lehetséges.

A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Szolgáltató kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A Szolgáltató személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulás vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel.

A Szolgáltató szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A Szolgáltató munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag az adott személy vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az e-mail címet regisztráló felhasználót terheli.

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a weboldal tartalmának pontosságáért és valóságnak megfelelőségéért, a felhasznált forrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel és gondossággal választja ki, azonban sem az adatok, sem a hírek, információk tartalmának pontosságáért, helyességéért, naprakészségéért, teljességéért és valódiságáért nem vállal felelősséget, illetve nem vállal felelősséget az információk használatából adódó esetleges károk bekövetkeztéért.

Fentieknek megfelelően a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges minden, az weboldalról származó tartalom, vagy tartalom-rész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez. A weboldalon található információk kizárólag tájékoztató, ismeretbővítő jellegűek, melyek alkalmazására kizárólag a megfelelő szakemberekkel (orvosokkal, gyógyszerészekkel, illetve egyéb egészségügyi szakemberekkel) való konzultációt, kivizsgálást követően kerület sor. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor megváltoztassa, módosítsa.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért, sem azokért a károkért, amelyek a Weboldalon megjelenő tartalom, és adatok bármely arra nem jogosult személy által történő megváltoztatása, illetéktelen hozzáférése következtében keletkeztek.

A weboldalon külső internetes oldalakra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. A Weboldalon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

Tájékoztatjuk, hogy az Önről összegyűjtött illetőleg az Öntől kapott adatokat a jogellenes, vagy a hálózatunkat illetve weboldalunk működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatjuk.

A weboldal anyagainak felhasználásával kapcsolatos további információért kérjük, forduljon az Szolgáltatóhoz, akinek elérhetőségét weboldalunk Kapcsolat menüpontja alatt talál. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze. A kapcsolódás elhelyezését kérjük, jelentse be a Szolgáltatónak (név, elektronikus elérhetőség, és a felhasználás kívánt módozatának feltüntetésével).

A jelen jogi nyilatkozatra és a Weboldal felhasználására a magyar jogszabályok irányadóak

Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrált felhasználói.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a Weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az egészségügyi és személyazonosító adatokat a következő célból kezeljük:

 • az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
 • a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
 • az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
 • a népegészségügyi , közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,
 • a betegjogok érvényesítése.

A Szolgáltató működése során a személyes és különleges adatok kezelése és védelme a jogszabályoknak megfelelően, biztonságosan történik.

1. Közösségi média hivatkozások

Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon.

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen www.facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

 • érintett publikus neve
 • publikus fotója
 • publikus e-mail címe
 • publikus egyéb adata
 • érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete
 • érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye.

A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a www.facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

Weboldalunk hivatkozásokat tartalmaz közösségi média szolgáltatásokhoz, mint például a Facebook. Miután rákattintott a megfelelő hivatkozásokra vagy az integrált Facebook grafikára, átirányításra kerül az adott szolgáltató weboldalára. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az összefüggésben mi nem dolgozzuk fel az Ön adatait, és nem vagyunk felelősek a velünk összekapcsolt webhelyek tartalmáért. Abban az esetben, ha követi a Facebook szolgáltatásokra mutató hivatkozásokat, kérjük, olvassa el az adott szolgáltatók adatkezelési szabályzatát és adatvédelmi nyilatkozatait Facebook Inc. https://developers.facebook.com/products oldalán.

2. Hírlevél küldés

A weboldal üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levelével.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő, adatfeldolgozó és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

Elektronikus hírlevél kiküldése során

Adatfeldolgozás jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató megismerését követően Adatkezelő részére – a fenti, hírlevél küldésre vonatkozó fejezetben írtak szerint – megadott hírlevél küldéshez való hozzájárulásával az ahhoz szükséges adatai kezelésére vonatkozóan önként hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez.

Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban a hírlevél küldéséről szóló fejezetben megjelölt összes adatot érinti.

Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetésének szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

Az adatfeldolgozás időtartama: a hírlevél küldéséről szóló fejezetben jelzett adatkezelési időtartamokkal.

Az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

1. "Sütik" felhasználásáról szóló információk, tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy amikor Ön a weboldalt látogatja, eközben önkéntesen személyes adatait is átadja számunkra.

Az adatkezeléssel érintettek köre: a weboldalt meglátogató minden Felhasználó, a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a weboldal böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató és nyilatkozat elfogadásával, illetve a böngészés folytatásával adja meg önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez

Kezelt adatok körének meghatározása: az információtechnológiai adatkezelés a weboldal üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.

A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:

 • a weboldal látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
 • Felhasználó által használt eszköz IP címe
 • A weboldal látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre
 • a weboldal látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
 • a weboldal egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága
 • mely másik weboldalról érkezett jelen weboldalra a Felhasználó (csak olyan weboldal esetén, melyen a jelen weboldalra mutató link van elhelyezve)
 • a weboldalt meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internetszolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére vonatkozóan)
 • a weboldal böngészése kezdésének időpontja
 • a weboldal elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja
 • a weboldal böngészésének időtartama.

 

A weboldalra történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok:

 • felhasználói név és jelszó (Felhasználó döntése szerint kerülhet eltárolásra)
 • Felhasználó e-mail címe
 • Felhasználó által használt eszköz IP címe.

 

Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a weboldal felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a weboldal felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, valamint anonim adatok gyűjtése a weboldal használatáról.

 

Ezen belül:

Felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító adatok – böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis Felhasználónak minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie.

Az alábbi célokhoz szükséges adatok anonim módon kerülnek rögzítésre, azok nem kapcsolhatók személyhez.

A weboldal látogatottságának mérése, a weboldal egyes oldalainak megtekintési gyakoriságának mérése és a weboldal egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése azért, hogy a weboldalt a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa Adatkezelő.

Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatározása, Adatkezelő szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi feltérképezése.

A weboldal azonosítása, amelyről érkezett jelen weboldalra a Felhasználó annak érdekében, hogy Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók egyéb érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő tevékenység eredményességét mérni tudja Adatkezelő.

Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics (Google Inc.) eszközeit használja. A Google Analytics eszközeit alkalmazó oldalak megtekintése során a Google sütik megjegyzik a felhasználó által megjelölt preferenciákat és információkat, ami szintén a Weboldal látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok megismerését jelenti.

A fenti anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) is hozzáfér, a Google Analytics eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Google Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

Adatkezelő Facebook közösségi oldalának meglátogatását és jelen weboldalnak a közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér.

 

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de legfeljebb 2 évre – eltárol.

 

A weboldal felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a weboldalon meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési munkamenet idejéig (tehát a weboldal böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az “Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben írtakat).

A belépési jogosultság ellenőrzéséhez és a használati jogosultságok biztosításához szükséges adatok a böngészési munkamenet idejéig (tehát a weboldal böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az “Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben írtakat).

A felhasználói név és jelszó Felhasználó döntése szerint tartósan eltárolásra kerülhet, ezt a Felhasználó eszközén rögzülő sütik tárolják el, és azok törléséről Felhasználó gondoskodhat böngészője beállításaiban, így szabályozva az adattárolás idejét.

A látogatottság mérésének és a weboldal használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. Ezen adatokat tárolja Adatkezelő tartósan, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.

Adatkezelő közösségi oldalainak meglátogatását és jelen weboldal közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket szolgáltató Facebook Inc. által is hozzáférhető weboldal látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok a Facebook Inc. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.

Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listákon, anonim módon. A Weboldal felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a weboldalon meglátogatott oldalak sorrendje) nem kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg a Felhasználó eszközén tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el.

Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics és a Facebook Inc. eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről Felhasználó bővebben tájékozódhat a weboldal böngészésének megkezdésekor felugró figyelmeztető sávból elérhető, valamint a Weboldalon a “Tájékoztató “sütik” alkalmazásáról” feliratra kattintással elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google Analytics  https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support és a Facebook Inc. https://developers.facebook.com/products oldalán. Adatkezelő a Google Analytics és a Facebook Inc. által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe.

 

Személyes adatai két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan leképződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől a weboldalon elhelyezett űrlapok, regisztrációs formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét, email címét vagy más adatait, ha a weboldal használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, illetve ha egészségügyi szolgáltatásainkat kívánja igénybe venni. A regisztráció célja egészségügyi szolgáltatásnyújtás céljából történő hozzáférés, elérhetőség biztosítása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön úgy dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá weboldalunk egyes tartalmi elemeihez, szolgáltatásaihoz.

Weboldalunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen az egészségügyi szolgáltatók weboldaljaira vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése kizárólag a weboldalon megjelenített egészségügyi szolgáltatásoknak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info tv.”), illetve az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény hatályos törvényi rendelkezéseinek maradéktalan betartásával történjen.

A weboldal látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatai ellátásához, illetve az Ön által igénybe kívánt venni egészségügyi szolgáltatás(ok) teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férhetnek hozzá. A regisztrációs eljárás során megadott adatait kizárólag az abban megjelölt célra használjuk fel, és nem egyesítjük más forrásból származó adatbázissal.

A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

A Szolgáltató az Ön személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel. A regisztrációs eljárás során megadott adatokat a Szolgáltató az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozza nyilvánosságra.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, továbbá Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, illetve kérje azok törlését.

A felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő mindaddig jogosult kezelni, amíg a felhasználó – az adott felhasználói névvel – nem törli a regisztrációját. A törlés időpontja legkésőbb a felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10. munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a vonatkozó folyamatban levő eljárás időtartamára őrizni is.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalán keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így különösen, de nem kizárólagosan, azok pontosságát, hatályosságát, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát illetően.

Amennyiben az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi a Szolgáltató a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat gyűjthet kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra történő igénybevételre.

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a regisztrációhoz kötött oldalak használata során Ön a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni.

A Szolgáltatót a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott téves, valóságnak nem megfelelő vagy pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem javítja ki, úgy a Szolgáltató jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a felhasználó az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével nem jogosult jóerkölcsbe, jogszabályba, nemzetközi egyezmény rendelkezéseibe vagy bármely egyéb internethez kapcsolódó normába vagy szokásjogba ütköző információt, adatot, üzenetet küldeni. A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott adatokat jogosulatlanul nem használja fel, harmadik személynek nem hozza tudomására.

2. Youtube

Cookie típusa: Funkcionális cookie-k

Cookie neve: VISI-TOR_INFO_1_LIVE / _gid / dkv / _ga / CONSENT / YSC / PREF / SID / APISID /

OGIN_INFO / SSID / HSID / SAPISID

Érvényesség: Max. 2 év

 

A YouTube-csatorna YouTube-videói a weboldalunkon, facebook oldalunkon is elérhetők, és közvetlenül a honlapunkon is lejátszhatók. A YouTube Video Platform szolgáltatója a YouTube LLC, amelynek székhelye a 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA (továbbiakban: „YouTube”). A YouTube a Google Inc. leányvállalata (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok, továbbiakban: „Google”).

 

A YouTube-videók integrálása az úgynevezett “kiterjesztett adatvédelmi módban” történik, azaz a YouTube nem kap adatokat Önről, ha nem játszik le videókat. Ilyen adatátvitel csak akkor történik, ha aktiválja a videókat, és amely adatátvitel nem a mi hatáskörünkbe tartozik. Ön letilthatja, hogy a YouTube a cookie-kat mentsen el a böngészőprogramban (lásd fent).

 

Tekintse meg a YouTube Általános Szerződési Feltételeit és Adatvédelmi Szabályzatát az adatok YouTube általi feldolgozásának részleteiről, valamint a jogairól és az adatvédelmi beállításairól: https://www.youtube.com/t/terms, http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

3. Google maps

Weboldalunkon és Facebook oldalunkon egyaránt alkalmazzuk a Google térképet (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.)

A Google Maps funkció használatához szükséges az Ön IP címét menteni. Ezek az információk szabályosan a Google USA szerverén tárolódnak. A szolgáltatónak semmilyen befolyása nincs ezekre az adatátvitelekre.

További információ: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 1 391-1400

Fax: +36 1 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: +36 1 457 7100

Fax: +36 1 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu